Profesionální rodinná, párová a portrétní fotografie ve Stružinci u Lomnice nad Popelkou

@Ateliér Dlouhá

Provozní detaily

provozní informace, např. dustupnost, provozní doba apod.
2:00 PM – 3:30 PM
Adresa

Stružinec u Lomnice nad Popelkou

Facebook
Twitter
Pinterest
Instagram

Obchodní podmínky

ATELIÉR DLOUHÁ

Ludmila Dlouhá

místo podnikání: Stružinec 71, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 69865744

Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 25.5.2018 sjednané v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ke smlouvám uzavřených podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Dodavatel služby:

Ludmila Dlouhá, s místem podnikání: Stružinec 71, 512 51 Lomnice nad Popelkou

IČ: 69865744

číslo běžného účtu: 701614574/0600

Dodavatel služby není plátce DPH

Předmět činnosti Dodavatele služeb:

Fotografické činnosti, kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti.

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením smluv o poskytování služeb, kdy na jedné straně stojí Ludmila Dlouhá s místem podnikání: Stružinec 71, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 69865744 jako dodavatel služeb (dále jen „dodavatel služeb“) a fyzická či právnická osoba na straně druhé jako objednatel služeb (dále jen „objednatel služeb podnikatel“). Člověk, který uzavírá smlouvu o poskytování služeb mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“). Objednatel služeb podnikatel a spotřebitel společně dále jen jako „objednatel služeb“.

Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

2. Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb je uzavíraná mezi smluvními stranami buď písemně v listinné podobě nebo prostřednictvím služeb elektronické pošty.

Smluvní vztah mezi dodavatelem služeb a objednatelem služeb je vymezen příslušnými právními předpisy a smlouvou o poskytování služeb, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.

Smlouva o poskytování služeb vzniká potvrzením řádně vyplněné objednávky (dále jen „objednávka“) ze strany dodavatele služeb, a v této souvislosti se vylučuje použití ustanovení § 1753 odst. 2 občanského zákoníku. Objednávkový formulář obsahuje zejména, nikoliv však výlučně, informace o: dodavateli služeb, objednateli služeb, objednávané službě, ceně za objednané služby (dále jen: „odměna za poskytované služby“), způsobu úhrady ceny za poskytované služby, údaje o termínu dodání objednaných služeb.

Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Uzavřením smlouvy o poskytování služeb vzniká dodavateli služeb závazek poskytnout objednateli služeb objednané služby a objednateli služeb vzniká závazek za objednané služby zaplatit odměnu za poskytované služby.

Dodavatel služeb je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Dodavatel služeb v této souvislosti zašle oznámení o změně obchodních podmínek objednateli služeb na e-mailovou adresu objednateli služeb a zveřejní nové znění obchodních podmínek alespoň 30 dnů před nabytím účinnosti nového znění obchodních podmínek na svém webovém portálu. Objednatel služeb je oprávněn z důvodu změny obchodních podmínek odstoupit, a to do 21 dnů ode dne doručení oznámení o chystané změně obchodních podmínek na e-mailovou adresu objednatele služeb. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Smlouva o poskytování služeb může být uzavřena i písemně. Pokud se písemně dodavatel služeb dohodne s objednatelem služeb na podmínkách odlišných od těchto všeobecných obchodních podmínek, mají podmínky uvedené v písemné smlouvě přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Záležitosti výslovně neupravené písemnou smlouvou se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku).

3. Poskytované služby a odměna za poskytované služby

Dodavatel služeb poskytuje následující služby:

– Focení v ateliéru

– Focení v interiéru

– Focení v exteriéru

– Líčení, make-up

– Kadeřnické služby, úprava vlasů

– Kosmetické služby

Odměna dodavatele služeb za poskytované služby je následující:

 • Odměna dodavatele služeb je stanovena ceníkem dodavatele služeb, který dodavetel služeb objednavateli zasílá prostřednictvím PDF souboru.
 • Dodavatel služby vždy předem objednateli služeb sdělí předpokládaný odhad možných víceprací a jejich cenu.
 • Cenová nabídka dodavatele služeb včetně rozsahu poskytovaných služeb bude automaticky objednatelem služby odsouhlasena zasláním objednávky dodavateli služeb, přijetím cenové nabídky dodavatele služeb nebo podpisem písemné smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi dodavatelem služeb a objednatelem služeb.

Tímto ustanovením o odměně dodavatele služeb za poskytnuté služby není omezena možnost dodavatele služeb uzavřít s objednatelem služeb smlouvu o poskytování služeb za individuálně sjednaných podmínek.

Veškeré nabídky dodavatele služeb umístěné ve webovém rozhraní jsou nezávazné a dodavatel služeb není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb ohledně na webovém rozhraní uvedených služeb. Všechny uvedené údaje mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb.

Objednávku odešle objednatel služeb dodavateli služeb prostřednictvím elektronické pošty.

V případě, že se bude jednat o služby vyžadující individuální vytvoření cenové nabídky ze strany dodavatele služeb (v případě poptávky na reklamní nebo jiné komerční focení, kde se cena odvíjí od časové náročnosti, rozsahu provedené práce a rozsahu použití díla), odešle objednatel služeb dodavateli služeb poptávku prostřednictvím tohoto webového rozhraní, když do poznámky napíše žádost o vytvoření individuální nabídky, nebo prostřednictvím elektronické pošty dodavateli služeb na e-mailovou adresu info@atelierdlouha.cz (dále jen „elektronická adresa dodavatele služeb“), poté mu dodavatel služby zašle cenovou nabídku s předpokládaným odhadem poskytovaných služeb potřebných k zajištění objednatelem služeb poptávaných služeb. Následně odešle objednatel služeb dodavateli služeb na elektronickou adresu dodavatele služeb objednávku či nabídku ze strany dodavatele služeb přijme a její přijetí potvrdí na elektronickou adresu dodavatele služeb.

Dodavatel služeb je povinen neprodleně objednateli služeb potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou objednatelem služeb v jeho objednávce (dále jen „elektronická adresa objednatele služeb“). Potvrzení o obdržení objednávky dle tohoto odstavce není potvrzením objednávky za účelem uzavření smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany dodavatele služeb. Má-li dodavatel služeb zájem na uzavření smlouvy o poskytování služeb, potvrdí objednávku objednateli služeb zpravidla do 3 pracovních dnů ode dne doručení objednávky dodavateli služeb.

Odesláním objednávky objednatel služeb stvrzuje, že se detailně seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je objednatel služeb dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Objednatel služeb bere na vědomí, že dodavatel služeb není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

Objednatel služeb souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli služeb při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb jsou běžné, výši základní sazby a objednatel služeb je hradí sám.

Retuše fotografií:

Náročnost retuší fotografií se odvíjí od zvoleného balíčku. Standardní balíčky obsahují v ceně profesionální postprodukci, speciální balíčky např. „natural beauty“ zahrnují pouze základní postprodukci – viz. informace zasílané s ceníkem. U fotografií z balíčku „natural beauty“ se provádí úprava barevnosti, jasu, ořezu a lehká retuš (např. modřiny, škrábance, větší nedokonalosti pleti atd.), tetování ze žvýkaček třeba před focením důkladně smýt. U ateliérových fotografií (standardní balíčky) dochází k detailnější retuši (např. lehké vyhlazení vrásek, detailnější retuš pleti, lehká úprava proporcí, na požádání i odretušování případných strií, těhotenské proužky na bříšku v případě těhotenského focení), časová náročnost úprav bývá větší. 

V případě, že objednatel služeb požaduje rozsáhlejší úpravu fotografie – proporcí postavy, zubů, odstranění tetování, dodělání barvy na nehtech (proto doporučeno přijet s upravenými nehty), barevnostní úpravy vlasů, nehtů atd., spadá tato retuš do nadstandardní a je účtována částkou 100- 150 Kč za každou fotografii. Objednatel služeb je předem obeznámen s tím, co spadá do nadstandardní retuše.

V souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. není bez souhlasu dodavatele služeb dovoleno neretušované fotografie a jejich náhledy kdekoli zveřejňovat nebo je jakkoli upravovat (např. odstraněním loga apod.) nebo pořizovat jakékoli jejich kopie, ani s nimi jinak nakládat. Tyto fotografie jsou ve výhradním vlastnictví dodavatele služeb, nejsou výsledným dílem a jsou určeny výhradně pro výběr k retuši. Objednatel služeb nemá nárok na poskytnutí neupravených (neretušovaných) fotografií anebo souborů v RAW formátu. Za hotové dílo, které dodavatel služeb předá objednateli služeb, se považují pouze retušované fotografie.

4. Platební podmínky

Odměnu za poskytované služby a případné náklady vynaložené dodavatelem služby v souvislosti s poskytováním služeb objednateli služeb, spojené s dodáním služeb dle smlouvy o poskytování služeb, může objednatel služeb uhradit dodavateli služeb následujícími způsoby:

 • v hotovosti,
 • bankovním převodem.

Dodavatel služeb vystaví do 3 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky objednateli služeb zálohovou fakturu ve výši 500,- Kč / 50% odměny dodavatele služeb (dále jen „zálohová faktura“) a zašle ji na elektronickou adresu objednatele služeb. Objednatel služeb je povinen zálohovou fakturu uhradit dodavateli služeb ve lhůtě splatnosti, a to 7 kalendářních dní. Zbývající částka za poskytnuté služby objednatele služeb (ponížená o přijatou zálohu) je splatná v hotovosti, a to bezprostředně po vykonání služeb dodavatelem služeb.

Dodavatel služeb není povinen začít s poskytováním služeb, dokud objednatel služeb neuhradí dodavateli služeb zálohovou fakturu.

V případě, že dojde ze strany objednatele služeb ke zrušení služeb či v případě, že se objednatel služeb včas nedostaví na smluvené místo, lze uhrazenou zálohu vrátit pouze v případě sjednání náhradníka. V opačném případě nárok objednatele služeb na vrácení zálohy zaniká a tato záloha bude dodavatelem služeb využita na náklady spojené s přípravou na poskytnutí služeb objednatelem služeb.

V případě omluvy z vážných důvodů – pouze telefonicky a max do 48 hodin před dohodnutým termínem, poskytuje dodavatel služeb možnost sjednání náhradního termínu. Tuto možnost má objednatel služeb pouze jednou.

Po vykonání služeb vystaví dodavatel služeb objednateli služeb daňový doklad. Dodavatel služeb není plátcem daně z přidané hodnoty. Jakmile se dodavatel služeb stane plátcem daně z přidané hodnoty, bude dodavatel služeb oprávněn k odměně dodavatele služeb přičíst daň z přidané hodnoty.

5. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy o poskytování služeb uzavřené distančním způsobem, mimo obchodní prostory dodavatele služeb

Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se vztahují pouze na objednatele služeb, který je spotřebitelem a uzavře s dodavatelem služeb smlouvu o poskytování služeb distančním způsobem či mimo obchodní prostory dodavatele služeb.

Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy o poskytování služeb ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Uvedená lhůta běží ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb. Lhůta pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle dodavateli služeb na elektronickou adresu dodavatele služeb nebo písemně na adresu místa podnikání dodavatele služeb, že od smlouvy o poskytování služeb odstupuje. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v §1837 občanského zákoníku.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy o poskytování služeb, vrátí spotřebiteli dodavatel služeb bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy o poskytování služeb přijal.

6. Povinnosti z vadného plnění

Dodavatelem poskytované služby jsou vytvářeny na základě podkladů objednatele služeb. Pokud poskytované služby vykazují vadu, která spočívá v předání nesprávných podkladů pro jejich vytvoření či vadu, má se za to, že služby byly poskytnuty / vytvořeny smluveným způsobem a objednateli služeb tak vzniká povinnost zaplatit odměnu dodavateli služeb.

Pokud objednatel služeb uplatní vady řádně a včas, má nárok požadovat slevu z odměny dodavatele služeb.

Dodavatel služeb dodá objednateli služeb služby v provedení, jak je ujednáno ve smlouvě o poskytování služeb. Není-li způsob provedení ujednán, plní dodavatel služeb, v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy o poskytování služeb; jinak pro účel obvyklý.

Nároky objednatele služeb (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to zejména z ust. § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117, § 2615 až 2618, občanského zákoníku.

Bližší podmínky odpovědnosti dodavatele služeb za vady poskytovaných služeb, jakož i způsob uplatnění reklamace, reklamační lhůty, nároky objednatele služeb z vad, jsou detailně upraveny v reklamačních podmínkách dodavatele služeb (dále jen „reklamační podmínky“). V těchto reklamačních podmínkách jsou rovněž detailněji upraveny nároky objednatele služeb, který je spotřebitelem. Uzavřením smlouvy o poskytování služeb objednatel služeb výslovně potvrzuje, že se s těmito reklamačními podmínkami před uzavřením smlouvy o poskytování služeb detailně seznámil. Na tyto reklamační podmínky byl objednatel služeb dostatečným způsobem před uzavřením smlouvy o poskytování služeb upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

7. Reklamační podmínky

Reklamační podmínky upravují způsob komunikace mezi objednatelem služby a dodavatelem služby v případech, kdy se objednatel služby domnívá, že byl jednáním dodavatele služby uveden v omyl či jinak poškozen a žádá dodavatele služby o nápravu, změnu, omluvu či jinou formu zadostiučinění.

Tyto reklamační podmínky a samotný proces reklamace se řídí příslušnými zákonnými a podzákonnými ustanoveními právního řádu ČR.

Objednatel služeb je povinen provést reklamaci následujícím způsobem:

 • písemně na adresu sídla dodavatele služby (Ludmila Dlouhá, se sídlem: Stružinec 71, 512 51 Lomnice nad Popelkou) nebo
 • e-mailem na elektronickou adresa dodavatele služeb: info@atelierdlouha.cz

V reklamaci musí být jasně a jednoznačně uvedeny následující skutečnosti:

 • zřetelné označení slovem „REKLAMACE“
 • identifikační údaje objednatele služeb a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailový kontakt)
 • úplný popis služby, která je předmětem reklamace
 • popis vady a podrobné odůvodnění reklamace
 • další relevantní skutečnosti

Bez výše uvedených náležitostí není možné reklamaci považovat za řádně podanou a nelze zaručit její řádné a včasné vyřízení.

Dodavatel služby se zavazuje do 7 kalendářních dnů od podání reklamace písemně vyrozumět objednatele služeb o přijetí reklamace.

Maximální lhůta pro vyřízení reklamace je 30 kalendářních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba nezbytně nutná pro zpracování odborných posudků a expertíz nutných k vyřízení reklamace.

Reklamace vlastního vzhledu či práce vizážistky sjednané objednatelem služeb není důvodem k reklamaci. Hodnocení estetické kvality fotografií je subjektivní záležitostí. Vzhled fotografovaných subjektů a nespokojenost s ním není v žádném případě důvodem pro reklamaci. Stejně tak není důvodem pro reklamaci make-up použitý pro fotografování, jeho reklamace je možná pouze před samotným fotografováním nebo nejpozději v jeho průběhu, na pozdější reklamaci nelze brát zřetel.

Na výsledný vzhled fotografií má vliv také technologie, kterou po dohodě s objednatelem služeb dodavatel služeb použije, jakákoli specifika z použité technologie vyplývající (např. záměrná rozostřenost apod.) nejsou důvodem pro reklamaci.

Objednatel služeb souhlasem s těmito všeobecnými obchodními podmínkami dává na vědomí, že je srozuměn s fotografickým stylem dodavatele služeb a autorským pojetím díla (k nahlédnutí v sekci portfolio na webovém rozhraní). Objednatel služeb má dále možnost s dodavatelem služeb svou představu fotografií před samotným focením nebo v jeho průběhu konzultovat, případně před úpravou fotografií nad již nafoceným materiálem (týká se pouze retuše a následných úprav). V případě zaslání výběru bez jakýchkoliv poznámek se usuzuje, že žádné speciální přání objednatel služeb nemá a dodavatel služeb fotografie upraví dle svého standardního postupu a na pozdější připomínky a reklamace nemůže být brán zřetel. V případě dodatečných úprav bude účtován objednateli služeb jednorázový poplatek, který se bude odvíjet od náročnosti dodatečných úprav.

8. Výběr fotografií

Vkus dodavatele služeb a objednatele služeb při výběru finálních fotografií k úpravě se může lišit. Proto má objednatel služeb možnost vlastního výběru fotografií z náhledů (zmenšených a neretušovaných), které jsou objednateli služeb zaslány prostřednictvím elektronické komunikace do 7 pracovních dní odkazem na galerii, ze kterých si objednatel služeb vybere počet fotografií dle stanoveného balíčku nebo v případě domluvy vybere fotografií více, které budou účtovány předem dohodnutou částkou. Zaslaný výběr je závazný, v případě, že se pohled na fotografii změní a objednatel služeb bude chtít její výměnu po již provedené úpravě, bude další fotografie účtována dle standardní sazby. Počet fotografií není pevně dán, zaručuje však vždy dostatek kvalitního materiálu k výběru. Dodavatel služby však neručí za dostatek kvalitního materiálu v případě nespolupráce členů rodiny či pozdního příchodu. Minimální odběr fotografií v rámci jednoho focení je stanoven u každého tématu v ceníku dodavatele služeb.

V případě, že by ze strany objednatele nebyl proveden výběr fotografií do 2 měsíců od odeslání náhledů nebo od okamžiku, kdy dodavatel služeb vyzve objednatel služeb výzvu k zaslání vybraných fotografií, považuje se smluvní vztah za ukončený; po uplynutí této lhůty není dodavatel služby povinen k žádnému dalšímu plnění. Pro vyloučení všech pochybností se stanoví, že v takovémto případě nemá objednatel služeb nárok na vrácení uhrazené ceny za dílo.

9. Dodací lhůta

Doba dodání díla vytvořeném dodavatelem služeb je dle aktuálního vytížení dodavatele služeb v rozmezí 2-4 týdnů od objednatelem služeb zaslaného výběru k retuši. V případě, že objednatel služeb bude požadovat expresní dodání fotografií (do 48 hodin od ukončení fotografování), je k ceně focení účtován jednorázový příplatek ve výši 1.000 Kč, který bude splatný spolu s cenou za provedené služby. Tato doba bude sdělena dodavatel služeb při samotném focení nebo případně v e-mailu se zaslanými náhledy.

Fotografie jsou objednateli služeb dodány v elektronické podobě ve formátu JPEG prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu objednatele služeb zasláním unikátního odkazu, který je zaslán ke stažení pouze objednateli služeb. V případě zaslání na jinou e-mailovou adresu než objednatel sdělil dodavateli služeb je třeba na tuto skutečnost dodavatele služeb předem upozornit.

Finální soubory budou dodány ve dvou velikostech (v plné velikosti pro tisk a ve zmenšené pro web) ve dvou variantách – v barevné a černobílé variantě. Fotografie jsou odevzdávány jen a pouze v upravené formě. Neupravená fotografie není hotovým autorským dílem a není možné takové fotografie poskytnout a jakkoliv se jimi prezentovat. Zároveň je zakázáno jakkoliv používat náhledy zaslané pouze k výběru výsledných fotografií.

Neupravené fotografie (RAW formát) jsou uchovávány dodavatelem služeb po dobu jednoho měsíce od zaslání výběru. Upravené a předané fotografie dodavatel služeb archivuje po dobu maximálně tří let. V případě, že objednatel služeb ztratí zhotovené fotografie, může objednatel služeb dodavatele služeb kontaktovat a dodavatel služeb v této lhůtě odešle fotografie v elektronické podobě na objednatelem služeb zadanou e-mailovou adresu. Po uplynutí této lhůty budou fotografie smazány, pokud si je fotograf nezařadí do svého portfolia pro možnost prezentování své práce. Objednáním se a zasláním zálohy objednavatel služeb souhlasí s touto archivací fotografií pro jeho, i fotografovi potřeby.

10. Dárkový poukaz

Na všechny fotografické služby je možné vystavit dárkový poukaz, a to vždy na konkrétní službu. Platnost dárkového poukazu je 6 měsíců od data jeho vystavení. V případě, že dárkový poukaz není do konce doby jeho platnosti jeho držitelem uplatněn, jeho hodnota propadá bez jakékoli náhrady. Dárkový poukaz je přenosný, ale nelze jej měnit za jiné nabídky nebo služby.

Dárkový poukaz lze vyzvednou v tištěné formě nebo zaslat elektronicky. Dárkový poukaz lze vyzvednout osobně po předchozí domluvě na sjednaném místě nebo si jej nechat zaslat poštou jako doporučenou zásilku. V případě, že dodání poštou, je dodavatel služeb oprávněn vyúčtovat si náklady spojené s odesláním poukazu. Elektronický poukaz odešle dodavatel služeb nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení platby.

Pokud dárkový poukaz zakoupí spotřebitel výhradně použitím prostředků komunikace na dálku, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí dárkového poukazu, a to písemnou formou na adresu dodavatele služeb: Ludmila Dlouhá, Stružinec 71, 512 51 Lomnice nad Popelkou. Samotný poukaz je nutno vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s vrácením poukazu (zejména poštovné) nese objednatel služby. Uhrazené finanční prostředky dodavatel služeb bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, ne však dříve než bude dodavateli služeb vrácen předmětný dárkový poukaz. Platba bude vrácena dodavatelem služeb převodem na bankovní účet objednatele služeb, jehož číslo uvede objednatel služeb v odstoupení od smlouvy. Není možné od smlouvy odstoupit, pokud již byl dárkový poukaz uplatněn a byly na základě něj z mé strany poskytnuty služby dodavatelem služeb.

11. Autorská práva

Každé zhotovené fotografické dílo je předmětem autorského práva dle autorského zákona; dodavatel služeb – fotograf je výhradním autorem díla a tedy i držitelem autorských práv k dílu. Žádná z fotografií tak nemůže být bez jeho výslovného předchozího písemného souhlasu žádným způsobem rozmnožována, rozšiřována, pronajímána, půjčována nebo vystavována ani jinak užívána, pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak. Fotografie mohou být užívány výhradně k soukromým a nekomerčním účelům objednatele služeb.

Dodavatel služeb si vyhrazuje právo bezplatně použít předmětné fotografie pro svou webovou a jinou prezentaci, zejména na sociálních sítích, jako ukázku své práce a pro účely propagace svých služeb.

Objednatel není oprávněn do fotografií jakýmkoli způsobem zasahovat. Takový zásah se považuje za porušení autorských práv dodavatele služeb dle autorského zákona se všemi zákonnými důsledky.

V průběhu fotografování je zakázáno pořizování jakéhokoli záznamu, taktéž přivedení si osoby (doprovodu, který se fotit nebude) není dovoleno.

12. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Provedením objednávky objednatel služeb uděluje dodavateli služeb souhlas s manuálním i automatizovaným zpracováním poskytnutých osobních údajů, a to pro obchodní a marketingové účely, zejm. pro vyřízení objednávky, poskytnutí objednaných služeb, zasílání katalogů a marketingových akcí, a to na dobu neurčitou.

Objednatel služeb souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Objednatel služeb zároveň uděluje dodavateli služeb souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím pověřených třetích osob a s předáním údajů jiným správcům. Uvedením e-mailové adresy nebo čísla mobilního telefonu objednatel služeb vyjadřuje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, přičemž tento souhlas může objednatel služeb kdykoliv odvolat – odeslat odvolání souhlasu na elektronickou adresu dodavatele služeb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Objednatel služeb má právo souhlas kdykoli písemně odvolat, nebo jej neudělit při zpracování objednávky, právo na přístup k osobním údajům a jejich opravu, jakož i další práva dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejm. právo požadovat vysvětlení či odstranění závadného stavu.

Objednatel služeb bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní internetového obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele služeb o změně ve svých osobních údajích.

Objednatel služeb potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel služeb prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k dodavateli služeb odvolat písemným oznámením doručeným na adresu dodavatele služeb či na elektronickou adresu dodavatele služeb. V případě, že by se objednatel služeb domníval, že dodavatel služeb nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele služeb nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat dodavatele služeb nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby dodavatel služeb nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost objednatele služeb podle předchozí věty shledána oprávněnou, dodavatel služeb nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Objednatel služeb má rovněž právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění objednatele služeb obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li objednatel služeb o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel služeb povinen tuto informaci předat. Dodavatel služeb má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

13. Doručování korespondence a informací

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena v písemné podobě, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a podání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

14. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Dodavatel služeb je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost dodavatele služeb nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Veškeré spory mezi stranami budou přednostně urovnány jednáním stran. V případě, že okamžité dohody stran nebude dosaženo, musí být sporný nárok uplatněn písemnou formou u druhé strany bez zbytečného odkladu. Strany se zavazují k mlčenlivosti a zdrží se jakýchkoli prohlášení či komentářů adresovaných veřejnosti nebo médiím v průběhu či po vyřešení sporu.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o zprostředkování služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem služeb v elektronické podobě a není přístupná.

Spotřebitel je oprávněn v případě sporu řešit tento spor prostřednictvím mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím České obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, +420 296 366 360. Internetová adresa subjektu zajišťujícího smírné řešení sporů je https://www.coi.cz.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné ode dne 25. května 2018.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ludmila Dlouhá, s místem podnikání: Stružinec 71, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 69865744

I. Úvodní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je Ludmila Dlouhá, s místem podnikání: Stružinec 71, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 69865744 (dále jen: „Správce“).
 2. Kontaktní údaje Správce jsou: adresa: Stružinec 71, 512 51 Lomnice nad Popelkou, email: info@atelierdlouha.cz, telefon: +420737174390
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Za osobní údaje se považuje zejména: jméno a příjmení, e-mail (login), telefon, fakturační adresa, doručovací adresa, číslo bankovního účtu pro vrácení peněz v případě odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, fotografie, IP adresa, Cookies. Provozovatel, jakožto správce Osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Zákazníka souvisejících se zpracováním Osobních údajů.
 4. Zákazníkem je fyzická osoba, která odešle Správci nebo Provozovateli objednávku, nebo zašle své osobní údaje písemně nebo elektronicky.
 5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 6. Správce zpracovává osobní údaje, které mu Zákazník poskytl/anebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 7. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

II. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Zákazníkem a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Souhlas Zákazníka se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení objednávky Zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

III. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Správcem, a dle legislativy Evropské unie a České republiky.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.
 2. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce)
 3. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy.
 • zajišťující služby provozování webového rozhraní
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 2. Vaše práva
 3. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail Správce uvedený v čl. I těchto zásad.
 1. Dále má Zákazník právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

IV. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky  Zákazník potvrzuje, že byl seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu Zákazníka, kterou Zákazník Správci poskytl.
 3. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Zákazníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
 4. Zákazníci, kteří poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření kupní smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Odesláním objednávky a uhrazením zálohy souhlasíte s těmito obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. 

© Copyright Ateliér Ludmila Dlouhá – Všechna práva vyhrazena