Profesionální rodinná, párová a portrétní fotografie ve Stružinci u Lomnice nad Popelkou

@Ateliér Dlouhá

Provozní detaily

provozní informace, např. dustupnost, provozní doba apod.
2:00 PM – 3:30 PM
Adresa

Stružinec u Lomnice nad Popelkou

Facebook
Twitter
Pinterest
Instagram

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ATELIÉR DLOUHÁ

Klára Dlouhá

sídlo: Stružinec 71, PSČ 512 51

IČ: 04225937

Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 19.7.2021 sjednané v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ke smlouvám uzavřených podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Dodavatel služeb:

Klára Dlouhá

sídlo: Stružinec 71, PSČ 512 51

IČ: 04225937

e-mail: info@atelierdlouha.cz

tel.: +420 739 903 900

číslo bankovního účtu: 244533698/0600

Dodavatel služby není plátce DPH.

Služby a zboží dodavatele:

Služby fotografa

Prodej voucherů na služby fotografa

 1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením smluv o poskytování služeb, kdy na jedné straně stojí paní Klára Dlouhá, se sídlem Stružinec 71, PSČ 512 51, IČ: 04225937, jako dodavatel služeb (dále jen “dodavatel “) a na straně druhé buď fyzická či právnická osoba jako objednatel služeb v rámci své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu svého povolání (dále jen “objednatel podnikatel“), anebo člověk, který uzavírá smlouvu o poskytování služeb mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, tedy spotřebitel (dále jen “spotřebitel“). Objednatel podnikatel a spotřebitel společně dále jen jako “objednatel“.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva“).

 • Smlouva

Smlouva je uzavíraná mezi smluvními stranami písemně v listinné podobě, prostřednictvím služeb elektronické pošty, nebo prostřednictvím internetových stránek atelierdlouha.cz. V případě zakoupení služeb ve formě tzv. voucheru je smlouva uzavírána mezi smluvními stranami ve prospěch osoby, která u dodavatele uplatní tento jím vystavený voucher jako první.

Smlouva vzniká potvrzením dodavatelem řádně vyplněné objednávky objednatelem, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky (dále jen “objednávka“). Objednávka obsahuje zejména, nikoliv však výlučně, informace o: dodavateli, objednateli, objednávané službě, ceně za objednané služby a souvisejících nákladů (dále jen: “odměna za poskytované služby“), způsobu úhrady ceny za poskytované služby, údaje o navrhovaném termínu uskutečnění focení. V případě objednání voucheru na služby se údaj o navrhovaném termínu uskutečnění focení neuvádí.

Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Uzavřením smlouvy vzniká dodavateli závazek poskytnout osobně, anebo prostřednictvím třetí osoby objednateli anebo osobě, která u dodavatele uplatnila první jím vystavený voucher, objednané služby a objednateli vzniká závazek za objednané služby zaplatit odměnu za poskytované služby.

Záležitosti neupravené obchodními podmínkami se řídí českými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 • Voucher

Na všechny fotografické služby je možné vystavit dárkový poukaz neboli voucher, a to vždy na konkrétní služby. Platnost voucheru je 6 měsíců od data jeho vystavení. V případě, že voucher není do konce doby jeho platnosti jeho držitelem řádně uplatněn, jeho hodnota propadá bez jakékoli náhrady. Voucher je přenosný, ale nelze jej měnit za jiné nabídky nebo služby ani zpět za peníze.

Voucher lze zaslat elektronicky, dále jej lze vyzvednout v tištěné formě osobně po předchozí domluvě na sjednaném místě, nebo si jej nechat zaslat poštou jako doporučenou zásilku. Dodavatel je oprávněn vyúčtovat si náklady spojené s odesláním voucheru. Voucher odešle dodavatel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení platby.

Dodavatel se zavazuje po řádném uplatnění voucheru osobě, která první u něj voucher uplatní, poskytnout služby, na které byl voucher vystaven.

Řádným uplatněním voucheru u dodavatele se rozumí, že držitel sdělí písemně na elektronickou adresu dodavatele, že voucher uplatňuje a uvede označení voucheru, a to ve lhůtě platnosti voucheru. Následně držitel dohodne s dodavatelem termín a místo uskutečnění focení. Služby, k jejichž využití voucher držitele opravňuje, je nutno využít najednou v rámci jednoho focení.

 • Poskytované služby, uzavření smlouvy a odměna za poskytované služby

Dodavatel poskytuje služby fotografa ve smluveném místě, zejména focení v ateliéru, v interiéru nebo v exteriéru a úpravu fotografií. Služba je poskytnuta umožněním objednateli nebo osobě, která u něj uplatnila voucher, užívání souborů s upravenými vybranými fotografiemi.

Není-li mezi smluvními stranami výslovně písemně ujednáno jinak, je odměna dodavatele za poskytované služby a za náklady na dopravu na smluvené místo stanovena ceníkem dodavatele, jenž je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Dodavatel služby vždy předem objednateli případně sdělí předpokládaný odhad možných víceprací a jejich cenu.

Odměna dodavatele včetně rozsahu objednávaných služeb a cena nákladů na dopravu je objednatelem služby odsouhlasena zasláním objednávky dodavateli.

Veškeré dodavatelem nabízené služby nebo jejich balíčky umístěné na internetových stránkách atelierdlouha.cz jsou pouze informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy.

Objednávku odešle objednatel dodavateli prostřednictvím internetových stránek atelierdlouha.cz.

Dodavatel je povinen neprodleně objednateli potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou objednatelem v jeho objednávce (dále jen „elektronická adresa objednatele“). Potvrzení o obdržení objednávky dle tohoto odstavce není potvrzením objednávky za účelem uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena teprve potvrzením objednávky ze strany dodavatele. Má-li dodavatel zájem na uzavření smlouvy, potvrdí objednávku objednateli zpravidla do 3 pracovních dnů ode dne doručení objednávky dodavateli.

Odesláním objednávky objednatel stvrzuje, že se detailně seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně ceníku, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a ceník je objednatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy jsou v běžné výši základní sazby a objednatel je hradí sám.

 • Retuše fotografií

Náročnost retuší fotografií se odvíjí od zvoleného balíčku. Balíčky v ceníku jsou:

 • „ateliérové focení“ – obsahuje v ceně profesionální postprodukci. U ateliérových fotografií (standardní balíčky) dochází k detailnější retuši (např. retuši nedokonalostí pleti, akné, lehké vyhlazení vrásek), odstranění škrábanců, modřin, lehká úprava proporcí (časová náročnost úprav bývá větší);
 • „venkovní focení“ nebo „lifestyle“ nebo „natural beauty“ – zahrnují pouze základní postprodukci (není potřeba tak náročné retuše jako při ateliérovém focení). U fotografií z balíčku „venkovní focení“, „lifestyle“ nebo „natural beauty“ se provádí zejména úprava barevnosti, jasu, ořezu a lehká retuš (např. modřiny, škrábance, větší nedokonalosti pleti atd.), tetování ze žvýkaček je třeba před focením důkladně smýt, doporučujeme také přijet s odlakovanými, nebo čerstvě nalakovanými/udělanými nehty

V případě, že objednatel požaduje rozsáhlejší úpravu fotografie – např. proporcí postavy, zubů, odstranění tetování, dodělání barvy na nehtech (proto doporučeno přijet s upravenými nehty), úpravy barevnosti vlasů atp., spadá tato retuš do nadstandardní a je účtována dodatečnou částkou dle předchozí domluvy za každou fotografii.

V souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) není bez souhlasu dodavatele dovoleno neretušované fotografie a jejich náhledy kdekoli zveřejňovat nebo je jakkoli upravovat (např. odstraněním loga apod.) nebo pořizovat jakékoli jejich kopie, ani s nimi jinak nakládat. Tyto fotografie jsou ve výhradním vlastnictví dodavatele, nejsou výsledným dílem a jsou určeny výhradně pro výběr objednatele k retuši. Objednatel nemá nárok na poskytnutí neupravených (neretušovaných) fotografií, základně upravených fotografií, anebo souborů v RAW formátu. Za hotové dílo, které dodavatel předá objednateli, se považují pouze retušované fotografie.

 • Místo a termín poskytnutí služeb

Dodavatel poskytuje své služby v rámci České republiky. Cestovné není účtováno v obci Stružinec. Na ostatní místa bude účtováno cestovné dle ceníku, přičemž vzdálenost místa uskutečnění focení se bude posuzovat vždy od sídla dodavatele.

Termín předpokládaného uskutečnění focení je dohodnut při uzavření smlouvy o poskytnutí služeb nebo v rámci uplatnění voucheru.

Spotřebitel bere na vědomí, že pokud si s dodavatelem domluvil termín ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy, je v případě odstoupení od této smlouvy z jeho strany povinen uhradit dodavateli poměrnou část sjednané ceny za poskytnuté služby do okamžiku odstoupení od smlouvy. Spotřebitel výslovně souhlasí s tím, že dodavatel začne s plněním ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, pokud si v této době domluvili termín pro uskutečnění focení.

V případě telefonické omluvy z vážných důvodů uskutečněné max. do 48 hodin před dohodnutým termínem focení poskytuje dodavatel možnost sjednání náhradního termínu. Tuto možnost má objednatel anebo osoba, která u dodavatele uplatnila voucher, pouze jednou.

V případě, že se ve sjednaném termínu uskutečnění focení objednatel na místo focení nedostaví, má přesto dodavatel právo vyúčtovat cestovné a stornopoplatek dle ceníku.

V případě, že se ve sjednaném termínu uskutečnění focení osoba, která u dodavatele uplatnila voucher, na místo focení nedostaví, hodnota voucheru propadá bez jakékoli náhrady, pokud tato osoba neuhradí poplatek za prodloužení platnosti voucheru do 14 kalendářních dnů ode dne plánovaného termínu uskutečnění focení.

 • Platební podmínky

Odměnu za poskytované služby a případné související náklady s poskytováním a dodáním služeb dle smlouvy může objednatel uhradit dodavateli při objednání na internetových stránkách atelierdlouha.cz následujícími způsoby:

 • bankovním převodem
 • platbou pomocí platební brány na internetových stránkách

Jinak vystaví dodavatel do 3 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky objednateli zálohovou fakturu ve výši minimálně 1000,- Kč a maximálně 50% předpokládané odměny dodavatele vč. případně souvisejících nákladů (dále jen „zálohová faktura“) a zašle ji na elektronickou adresu objednatele. Objednatel je povinen zálohovou fakturu uhradit dodavateli ve lhůtě splatnosti 7 kalendářních dnů. Zbývající část odměny za poskytnuté služby a nákladů dodavatele (ponížená o přijatou zálohu) je splatná převodem na účet, a to bezprostředně po uskutečnění focení dodavatelem.

V případě nedodržení nebo zrušení smluveného termínu focení objednavatelem z jakýchkoliv důvodů (bez předchozí domluvy náhrady termínu – možnost posunutí termínu pouze 1x) záloha propadá a je použita jako náhrada za na náklady spojené se zrušením termínu a ušlého zisku objednavateli.

Cenu voucheru je nutno uhradit v plné výši při jeho objednání.

Dodavatel není povinen začít s poskytováním služeb, dokud objednatel neuhradí dodavateli alespoň první zálohovou fakturu.

Dodavatel je oprávněn vystavit objednateli i více zálohových faktur, jejich celková výše nesmí však přesáhnout 50% předpokládané odměny dodavatele. Dodavatel není povinen pokračovat v poskytování služeb, dokud objednatel neuhradí všechny jemu vystavené zálohové faktury.

Po uhrazení odměny a nákladů objednatelem vystaví dodavatel objednateli daňový doklad.

 • Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory dodavatele

Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se vztahují pouze na objednatele, který je spotřebitelem a uzavře s dodavatelem smlouvu distančním způsobem či mimo obchodní prostory dodavatele.

Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti kalendářních dnů. Uvedená lhůta běží ode dne uzavření smlouvy (např. obdržením potvrzení objednávky od dodavatele). Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle dodavateli na elektronickou adresu dodavatele nebo na adresu sídla dodavatele písemné odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením voucheru dodavateli.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí spotřebiteli dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal.

Pokud dodavatel započal na základě výslovné žádosti spotřebitele s plněním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí spotřebitel dodavateli poměrnou část sjednané ceny za již poskytnuté služby do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Poskytl-li dodavatel na základě výslovné žádosti spotřebitele všechny služby dle této smlouvy před uplynutím lhůty pro dostoupení od smlouvy, nemá již spotřebitel žádné právo od této smlouvy odstoupit.

 • Reklamace

V případě vadného plnění, tedy vady v poskytnutých službách, může objednatel uplatnit vadu u dodavatele, tzv. poskytnutou službu reklamovat, a to:

 • osobně v sídle/provozovně dodavatele
 • písemně na adrese sídla dodavatele (Stružinec 71, 512 51 Lomnice nad Popelkou), nebo
 • e-mailem na elektronickou adresa dodavatele: info@atelierdlouha.cz

Za vadu služby se považuje, když služba neodpovídá ujednáním v této smlouvě a/nebo bylo poskytnuto jiné plnění namísto objednaných služeb. Objednatel je povinen oznámit dodavateli vadu (tj. vadu reklamovat) bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Z reklamace musí vyplývat minimálně následující skutečnosti:

 • identifikace objednatele
 • identifikace služby, která je předmětem reklamace
 • podrobný popis vady služby
 • informace, zda objednatel požaduje odstranit vadu, anebo přiměřenou slevu z odměny dodavatele.

Dodavatel je spotřebiteli povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo z vadného plnění (reklamaci) uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Dodavatel nebo jím pověřená osoba rozhodne o reklamaci spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy se spotřebitelem.

Vlastní vzhled fotografovaných subjektů nebo objektů či práce vizážistky sjednané objednatelem není vadou služby dodavatele. Hodnocení estetické kvality fotografií je subjektivní záležitostí.

Na výsledný vzhled fotografií má vliv také technologie, kterou po dohodě s objednatelem dodavatel použije, jakákoli specifika z použité technologie vyplývající (např. záměrná rozostřenost apod.) nejsou vadou poskytnuté služby.

Objednatel prohlašuje, že je srozuměn s fotografickým stylem dodavatele a jeho autorským pojetím díla (k nahlédnutí na internetových stránkách atelierdlouha.cz). Objednatel má možnost s dodavatelem svou představu výsledné podoby fotografií konzultovat před samotným uskutečněním focení nebo v jeho průběhu, případně předem konzultovat úpravu již nafocených fotografií (týká se pouze retuše a následných úprav). V případě zaslání výběru fotografií dodavateli bez jakýchkoliv poznámek objednatele se usuzuje, že žádné speciální přání objednatel nemá a dodavatel fotografie upraví dle svého standardního postupu. V případě dodatečných úprav bude účtován objednateli jednorázový poplatek, který se bude odvíjet od náročnosti dodatečných úprav.

 1. Výběr fotografií

Vkus dodavatele a objednatele, nebo osoby, která uplatnila voucher, při výběru finálních fotografií k úpravě se může lišit. Proto má objednatel nebo osoba, která uplatnila voucher, možnost vlastního výběru fotografií z náhledů (zmenšených a neretušovaných), které jsou objednateli nebo osobě, která uplatnila voucher, zaslány prostřednictvím elektronické komunikace do 7 pracovních dní ode dne uskutečnění focení odkazem na galerii, ze kterých si objednatel nebo osoba, která uplatnila voucher, vybere objednaný počet fotografií (nebo po dohodě o doplatku vyšší počet). Zaslaný výběr je závazný (pozdější změny ve výběru lze po dohodě o doplatku). Přesný počet nafocených fotografií pro výběr k upravení není pevně stanoven a je ponechán na uvážení dodavatele. Minimální počet objednaných fotografií v rámci jednoho focení je stanoven u každého tématu v ceníku dodavatele.

Objednatel nebo osoba, která uplatnila voucher, je povinen provést výběr fotografií do 2 měsíců ode dne odeslání náhledů nebo od okamžiku, kdy dodavatel vyzve objednatele nebo osobu, která uplatnila voucher, k zaslání vybraných fotografií. Pokud objednatel nebo osoba, která uplatnila voucher, výběr v této lhůtě neprovede, není dodavatel povinen k žádnému dalšímu plnění a je oprávněn vyúčtovat doposud poskytnuté služby.

 1. Dodací lhůta

Dodavatel upraví fotografie a umožní objednateli nebo osobě, která u něho uplatnila voucher, užívat finálně upravené fotografie (poskytnutím souborů s upravenými fotografiemi) nejpozději do 4 týdnů ode dne provedení výběru fotografií. Expresní dodání upravených fotografií (např. do 48 hodin) lze po dohodě za příplatek.

Fotografie jsou objednateli nebo osobě, která uplatila voucher, dodány v elektronické podobě ve formátu JPEG prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu zasláním unikátního odkazu, který je zaslán ke stažení pouze objednateli nebo osobě, která uplatnila voucher. Finální soubory budou dodány ve dvou velikostech (v plné velikosti pro tisk a ve zmenšené pro web) ve dvou variantách – v barevné a černobílé variantě. Fotografie jsou odevzdávány jen a pouze v upravené formě. Neupravená fotografie není hotovým autorským dílem a není možné takové fotografie poskytnout a jakkoliv se jimi prezentovat. Zároveň je zakázáno, jakkoliv používat náhledy zaslané pouze k výběru výsledných fotografií.

 1. Uživatelský účet a věrnostní program

Uživatelský účet slouží primárně pro snadnější objednávání zboží a doručení faktury. Objednatel má možnost založit si účet sám bez objednávky, nebo si jej založit při první objednávce v e-shopu. Objednatel má možnost sám údaje aktualizovat nebo doplňovat; za správnost údajů odpovídá objednatel. V rámci účtu si může objednatel nastavit formu komunikace. Objednatel má možnost svůj účet zrušit, v takovém případě kontaktujte dodavatele. Zrušení je však možné až po úplném dokončení poslední objednávky.

Dodavatel poskytuje registrovaným zákazníkům věrnostní program. Objednatel obdrží 5% z každé uhrazené odměny dodavatele ve formě kreditů připsaných na jeho uživatelský účet. Kredity může objednatel použít jako slevu při úhradě další objednávky, přičemž jeden kredit představuje 1,- Kč. Nebudou-li kredity objednatelem spotřebovány do 24 měsíců ode dne jejich připsání, propadají bez náhrady.

 1. Autorská práva

Objednatel prohlašuje, že všechny osoby, které budou účastny focení, výslovně s focením jejich osoby souhlasí.

Každá fotografie je předmětem autorského práva dle autorského zákona, dodavatel a/nebo fotograf je výhradním autorem díla a tedy i držitelem autorských práv k dílu. Žádná z fotografií tak nemůže být bez jeho výslovného předchozího písemného souhlasu žádným způsobem rozmnožována, rozšiřována, pronajímána, půjčována nebo vystavována ani jinak užívána, pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak. Fotografie mohou být užívány výhradně k soukromým a nekomerčním účelům objednatele.

Dodavatel si vyhrazuje právo bezplatně použít předmětné fotografie pro svou webovou a jinou prezentaci, zejména na sociálních sítích, jako ukázku své práce a pro účely propagace svých služeb.

Objednatel není oprávněn do fotografií jakýmkoli způsobem zasahovat. Takový zásah se považuje za porušení autorských práv dodavatele dle autorského zákona se všemi zákonnými důsledky.

V průběhu fotografování je zakázáno pořizování jakéhokoli záznamu, taktéž přivedení si osoby (doprovodu, který se fotit nebude) není dovoleno.

 1. Zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Provedením objednávky objednatel uděluje dodavateli souhlas s manuálním i automatizovaným zpracováním poskytnutých osobních údajů, a to pro obchodní a marketingové účely, zejm. pro vyřízení objednávky, poskytnutí objednaných služeb, zasílání katalogů a marketingových akcí, a to na dobu neurčitou.

Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako “osobní údaje“).

Objednatel zároveň uděluje dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím pověřených třetích osob a s předáním údajů jiným správcům. Zaškrtnutím políčka pro udělení souhlasu objednatel vyjadřuje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, přičemž tento souhlas může objednatel kdykoliv odvolat – odeslat odvolání souhlasu na elektronickou adresu dodavatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Objednatel má právo souhlas kdykoli písemně odvolat, nebo jej neudělit při zpracování objednávky, právo na přístup k osobním údajům a jejich opravu, jakož i další práva dle zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zejm. právo požadovat vysvětlení či odstranění závadného stavu.

Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z internetových stránek) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

Objednatel potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k dodavateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu dodavatele či na elektronickou adresu dodavatele. V případě, že by se objednatel domníval, že dodavatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat dodavatele nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby dodavatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, dodavatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění objednatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 1. Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena v písemné podobě, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

 1. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany sjednávají, že tento právní vztah se řídí českým právem. Smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti o případném sporu mezi nimi, zdrží se jakýchkoli prohlášení či komentářů adresovaných veřejnosti nebo médiím až do pravomocného vyřešení případného sporu.

Spotřebitel je oprávněn v případě sporu řešit tento spor prostřednictvím mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím České obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, +420 296 366 360. Internetová adresa České obchodní inspekce je https://www.coi.cz.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných či neúčinných ustanovení sjednají smluvní strany takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost či účinnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky této smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1. listopadu 2021.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klára Dlouhá

sídlo: Stružinec 71, PSČ 512 51

IČ: 04225937

 1. Úvodní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: “GDPR“) je paní Klára Dlouhá, se sídlem Stružinec 71, PSČ 512 51, IČ: 04225937 (dále jen: “Správce“). Kontakt na správce je email: info@atelierdlouha.cz, telefon: +420739903900.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Za osobní údaje se považuje zejména jméno a příjmení, e-mail (login), telefon, fakturační adresa, doručovací adresa, číslo bankovního účtu pro případné vrácení peněz, fotografie, IP adresa, Cookies.

Provozovatel, jakožto správce Osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Zákazníka souvisejících se zpracováním Osobních údajů.

Zákazníkem je fyzická osoba, která odešle Správci objednávku, nebo zašle své osobní údaje písemně nebo elektronicky.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje, které mu Zákazník poskytl a/nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění objednávky Zákazníka.

Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Zákazníkem a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Souhlas Zákazníka se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení objednávky Zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 1. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Správcem, a dle legislativy Evropské unie a České republiky. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
 • zajišťující služby provozování webového rozhraní
 • zajišťující marketingové služby

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 • Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail Správce uvedený v čl. I těchto zásad

Dále má Zákazník právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 • Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 • Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky Zákazník potvrzuje, že byl seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu Zákazníka, kterou Zákazník Správci poskytl.

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Zákazníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

Zákazníci, kteří poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy se Správcem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Správce jejich činnost nijak neřídí.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2021.

Odesláním objednávky souhlasíte s těmito obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. 

© Copyright Ateliér Ludmila Dlouhá – Všechna práva vyhrazena 

CENÍK SLUŽEB

LIFESTYLE VENKOVNÍ A ATELIÉROVÉ FOCENÍ

Výběr balíčků

“10”

Cena: 4500- Kč

 • 10 upravených fotografií v elektronické podobě
 • 1 -2 styly / outfity / prostředí
 • Max. 1h focení
 • Výběr fotek provádíte sami ze zaslaných náhledů

“15”

Cena: 6000,- Kč

 • 15 upravených fotografií v elektronické podobě
 • 2-3 styly / outfity / prostředí
 • Max. 1- 1,5 hodina focení
 • Výběr fotek provádíte sami ze zaslaných náhledů

“25”

Cena: 10.000,- Kč

 • 25 upravených fotografií v elektronické podobě
 • 3-5 stylů / outfitů / prostředí
 • Max. 2 hodiny focení
 • Výběr fotek provádíte sami ze zaslaných náhledů

V případě použití fotografií pro komerční nebo reklamní účely (fotografie pro komerční webovou prezentaci, použití na sociálních sítích, do časopisu, reklamy) – se připlácí poplatek 3000,- – 10.000 dle rozsahu komerčního použití fotografií – sdělte prosím tuto záležitost předem.

Sloučení více druhů focení např. rodinného a potrétního focení lze při výběru 3. varianty focení za 6000,- , kdy budeme mít pro nafocení více druhů fotografií dostatek času.

Ateliérové focení nelze kombinovat s venkovním focením, ale lze naplánovat 2 focení za sebou a využít tak např. líčení a úpravu vlasů v jeden a ten samý den.

V případě focení v pražském daylightstudiu je k focení účtován poplatek cca 2000/h na pronájem prostor.

Focení pro firmy – nacenění dle požadavků a časové náročnosti.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

PROFESIONÁLNÍ VIZÁŽ

Líčení a úprava vlasů – 900,- Kč / 1500,- Praha

ZAPŮJČENÍ ŠATŮ

Je v ceně focení

DÁRKOVÝ VOUCHER

Dle výběru – od 4500,- Kč

DALŠÍ SLUŽBY

Přikoupení ateliérových fotografií

1-5 fotografií navíc – 400 Kč/ks

6-10 fotografií navíc – 350 Kč/ks

11 a více fotografií navíc – 300 Kč/ks

Přikoupení exteriérových focení

1-5 fotografií navíc – 350 Kč/ks

6-10 fotografií navíc – 300 Kč/ks

11 a více fotografií navíc – 250 Kč/ks

Expresní dodání – do 48 hodin 1000,- Kč, do 7 dnů 500,- Kč

Zálohování fotografií po dobu 5 let – 2000,- Kč

Prodloužení platnosti voucheru o 6 měsíců – 500 Kč

Cestovné – do 15 km 300,- Kč, do 25 km 400,- Kč, do 50 km 600,- Kč, nad 50 km 900,- Kč, nad 100 km 1500,- Kč,

Jakákoliv záloha na termín je NEVRATNÁ. V případě nemoci a včasné omluvy do 48h lze domluvit náhradní termín. Posunutí termínu je možné 1x. Děkuji za pochopení.

© Copyright Ateliér Dlouhá – Všechna práva vyhrazena